Bảo Hiểm Kết Cấu Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời

Các sản phẩm bảo hiểm chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng lắp đặt bao gồm:

1. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp t­ư vấn, thiết kế đầu tư xây dựng.

2. Bảo hiểm mọi rủi ro công trình.

3. Bảo hiểm mọi rủi ro trong quá trình lắp đặt.

4. Bảo hiểm trách nhiệm của chủ lao động, bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba.

5. Bảo hiểm thiệt hại máy móc, tài sản hiện có trong thời gian thi công và thiết bị công trường.

6. Bảo hiểm bảo hành.