Thông tin dự án: Ông Hồ Hữu Đức
Địa điểm: Ninh Thuận
Thời gian thực hiện: 10/2018
Thiết bị: 30 tấm thu năng lượng mặt trời QCELLS 345 Wp ( Made in Malaysia )
Inverter hoà lưới: SMA (CHLB Đức)
Sản lượng: 9.053kWh/năm, tương ứng gia đình sẽ giảm 3.726.000 vnd/ tháng tiền điện.
Với hệ thống điện mặt trời này, Gia đình đã

  • Tiết kiệm 141.737 lít dầu/năm
  • Giảm 367 tấn CO2 phát thải/năm.